PRIVACYBELEID

DE PLAATS https://www.bakkiecycles.fr/nl/

french.svg english.svg deutsch.svg nederlands.svg itliano.svg espanol.svg

 ARTIKEL 1: PREAMBULEDit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op de : https://www.bakkiecycles.fr/nl/.Het doel van dit vertrouwelijkheidsbeleid is om gebruikers te informeren over de :

 • De manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd. Hieronder vallen met name de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie en IP-adres van een gebruiker;
 • Welke rechten hebben gebruikers met betrekking tot deze gegevens?
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens?
 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven ;
 • Het eventuele cookiebeleid van de site.


Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de Algemene Gebruiksvoorwaarden, die gebruikers kunnen raadplegen op het onderstaande adres:

www.bakkiecycles.fr/conditions-generales-de-vente


ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENSIn overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 voldoet het verzamelen en verwerken van gegevens van websitegebruikers aan de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn of haar gegevens worden verzameld en voor welk doel;
 • Beperkte doeleinden: gegevens worden verzameld en verwerkt voor een of meer van de doeleinden die in deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beschreven;
 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de doelen die door de site worden nagestreefd, worden verzameld;
 • Bewaring van in de tijd beperkte gegevens: gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarover de gebruiker wordt geïnformeerd. Als deze informatie niet kan worden verstrekt, wordt de gebruiker geïnformeerd over de criteria die zijn gebruikt om de bewaarperiode te bepalen;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt als aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking ;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
 • De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme en particuliere belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij.


ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT BIJ HET SURFEN OP DE SITEA.
VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELMETHODE

Persoonlijke gegevens verzameld op de site https://www.bakkiecycles.fr/nl/ zijn als volgt:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen uitvoert op de site:

Maak een klantenaccount aan, plaats een bestelling.

Wanneer een betaling op de site wordt gedaan, wordt het bewijs van de transactie, inclusief het bestelformulier en de factuur, bewaard in de computersystemen van de uitgever van de site.

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens op de computersystemen van de site onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende een periode van : 5 jaar.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld voor betalingsdoeleinden en om uw bestellingen te beheren.B.
OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder vermelde derden:

Bepaalde gegevens worden doorgegeven aan Payplug voor betalingstransacties.C.
GEGEVENSHASTING

De website bakkiecycles.fr wordt gehost door : SAS OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres

2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend in Frankrijk gehost en verwerkt.


ARTIKEL 4: GEGEVENSBEHEERDER

A. DE GEGEVENSBEHEERDER

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Bruno CADONI. Hij kan per e-mail gecontacteerd worden op contact@bakkiecycles.com.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.B.
VERPLICHTINGEN VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De voor de verwerking verantwoordelijke verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet door te geven aan derden zonder medeweten van de gebruiker en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te respecteren.

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de overdracht van informatie en gegevens via de site veilig is.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer"-certificaat) is ontworpen om de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Bovendien verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking zich om de gebruiker te informeren in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit onevenredige formaliteiten, kosten en stappen voor de gebruiker met zich mee zou brengen.

In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in gevaar komt, verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker met alle noodzakelijke middelen te informeren.ARTIKEL 5: GEBRUIKERSRECHTENIn overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

Om de gegevensbeheerder in staat te stellen om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen, moet de gebruiker de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres en, indien relevant, accountnummer of persoonlijke of abonneeruimte.

De gegevensbeheerder is verplicht om de gebruiker binnen maximaal 30 (dertig) dagen te antwoorden.A.
PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS


a. Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

Gebruikers kunnen gegevens die op hen betrekking hebben bekijken, bijwerken, wijzigen of laten verwijderen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar contact@bakkiecycles.com

Als ze er een hebben, hebben gebruikers het recht om de verwijdering van hun persoonlijke ruimte aan te vragen door een verzoek per e-mail te sturen naar contact@bakkiecycles.comb. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruikers hebben het recht om de overdraagbaarheid van hun persoonlijke gegevens op de site aan te vragen op een andere site, door een verzoek per e-mail te sturen naar contact@bakkiecycles.com.


c. Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking van of het verzet tegen de verwerking van zijn gegevens door de site te vragen, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij hij het bestaan van legitieme en dwingende redenen kan aantonen, die kunnen prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om een beperking van de verwerking van hun gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, moeten gebruikers hun verzoek per e-mail sturen naar contact@bakkiecycles.com.d. Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerd proces gebaseerd besluit

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces als het besluit rechtsgevolgen heeft die hem betreffen, of hem op een vergelijkbare manier aanzienlijk treft.


e. Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

Gebruikers worden eraan herinnerd dat ze kunnen organiseren wat er met hun verzamelde en verwerkte gegevens gebeurt als ze overlijden, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.


f. Recht om een zaak voor te leggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als de verantwoordelijke voor de verwerking besluit om niet in te gaan op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of als hij/zij van mening is dat een van de bovenstaande rechten is geschonden, heeft hij/zij het recht om de zaak voor te leggen aan de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.B.
PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van Artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker minderjarig is onder de 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist voordat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om met alle middelen te controleren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij/zij toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger voordat hij/zij de site bezoekt.


ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN COOKIESDe site kan "cookie"-technieken gebruiken.

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en dat informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Met deze bestanden kunnen we verkeersstatistieken en -informatie verwerken, de navigatie vergemakkelijken en de service verbeteren voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van "cookie"-bestanden waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, moet toestemming van de gebruiker worden verkregen.

De toestemming van de gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode vraagt de site opnieuw toestemming aan de gebruiker om "cookies"-bestanden op zijn harde schijf op te slaan.


a. Het bezwaar van de gebruiker tegen het gebruik van cookies door de site

Gebruikers worden geïnformeerd dat ze cookies kunnen weigeren door hun browsersoftware te configureren.

Voor informatie kunnen gebruikers op de volgende adressen vinden hoe ze hun browsersoftware kunnen configureren om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen:

 • Chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
 • Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


Als de gebruiker besluit de "cookies"-bestanden te deactiveren, kan hij verder surfen op de site. Eventuele storingen op de site als gevolg van deze manipulatie kunnen echter niet worden beschouwd als de schuld van de redacteur van de site.


b. Beschrijving van de cookies die door de site worden gebruikt

Alleen de cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de site worden gebruikt.ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR HET WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEIDDit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het onderstaande adres:

bakkiecycles.fr/privacybeleid

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor deze te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de huidige wetgeving.

Gebruikers worden daarom uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

Gebruikers worden geïnformeerd dat dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt op: 11/01/2021.


ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEIDDoor op de site te surfen, verklaren gebruikers dat ze dit privacybeleid hebben gelezen en begrepen en de voorwaarden ervan accepteren, met name wat betreft het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies.